Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES, PRAWA AUTORSKIE

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Das Company sp. z o.o. z siedzibą w 32-540, Trzebinia, ul. Przemysłowa 10, NIP: 6772373649, REGON: 122795114, Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000451571, wysokość kapitału zakładowego: 1 825 000 zł (dalej jako „Das Company”), jako administratora danych osobowych, w celu świadczenia usług przez Das Company, jak również, pod warunkiem uzyskania zgody Użytkownika, w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późń. zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późń. zm.).

 2. Podanie przez użytkownika (internautę korzystającego ze strony internetowej polotent.pl, dalej jako „Użytkownik”) swoich danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Das Company danych osobowych może uniemożliwiać Das Company świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Użytkownika zakupów w sklepie internetowym Das Company.

 3. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Das Company czynności związane z zawartą z Użytkownikiem umową sprzedaży, m. in. podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.

 4. Das Company zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

 5. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.

 6. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Das Company przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 7. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.) Das Company wykorzystuje pliki cookies.

 8. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane przez serwer WWW, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Das Company (polotent.pl i podstron). Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

 9. Pliki cookies  wykorzystywane są w celu:

  1. dostosowania zawartości stron internetowych Das Company do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  2. analityczno-statystycznych (analiza zachowań Użytkowników na stronie Das Company, marketingowych oraz w celu dopasowania treści do indywidualnych potrzeb Klientów);

  3. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji sklepu internetowego Das Company, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

  4. utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

 2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Das Company reklamodawców oraz partnerów.

 4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 5. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu. Nieakceptowanie plików cookies może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym komputerze lub innym urządzeniu.

 6. Zawartość stron w domenie polotent.pl stanowią wyłączną własność Das Company. Wszelkie treści podlegają ochronie prawnoautorskiej, a prawa do ich użytkowania przysługują jej autorom. W szczególności zabronione jest przetwarzanie, kopiowanie, rozpowszechnienie lub modyfikowanie wszelkich treści i utworów znajdujących się na stronie polotent.pl bez zgody Das Company, w zakresie, w jakim nie jest to uzasadnione korzystaniem ze strony polotent.pl i korzystaniem ze sklepu internetowego Das Company. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Das Company, logo Sklepu oraz elementów graficznych strony internetowej polotent.pl oraz układu i kompozycji stron internetowych tzw. layout, jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych przez Das Company lub gdy korzystanie ze wskazanych przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Das Company lub uprawnionych podmiotów trzecich. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia strony internetowej polotent.pl, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.