Warunki handlowe

 1. Uznaje się, że posiadanie faktury przez kupującego (zwanego dalej Nabywcą) oznacza, iż zapoznał się on z niniejszymi warunkami handlowymi, zaakceptował je bez jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wyraził zgodę na ich stosowanie.
 2. Zamówienia są realizowane w oparciu o niniejsze warunki handlowe oraz na zasadach pisemnych uzgodnień z nabywcą. Dodatkowe zastrzeżenia, warunki oraz uzgodnienia odbiegające od niniejszych warunków handlowych wymagają formy pisemnej oraz każdorazowej zgody sprzedającego.
 3. W momencie, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nabywca nie podpisał faktury lub rachunku, uznaje się, że zapoznał się z niniejszymi warunkami handlowymi, zaakceptował je bez zastrzeżeń oraz wyraził zgodę na ich stosowanie, z chwilą doręczenia mu faktury.
 4. Zamówienia przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie Sprzedającego, poprzez formularz na stronie https://polotent.pl, oraz pocztą elektroniczną, w każdym dniu roboczym, na adres wskazany na stronie https://polotent.pl
 5. Zamówienie składane za pośrednictwem sieci Internet (formularz zamówienia na stronie sprzedającego, korespondencja email) wiąże strony od chwili złożenia zamówienia.
 6. Rezygnacja z danego zamówienia możliwa jest jedynie do czasu jego potwierdzenia przez Sprzedającego
  • Rezygnacja z danego zamówienia po przystąpieniu do jego realizacji możliwa jest jedynie za pisemną zgodą Sprzedającego. Rezygnacja z zamówienia upoważnia Sprzedającego do zatrzymania zaliczki w sytuacji gdy rozpoczęto realizację zamówienia, a w szczególności gdy zamówiono poszczególne elementy konstrukcji, przygotowano projekt obiektu będącego przedmiotem zamówienia;
  • Zwrot towaru zamówionego i dostarczonego może nastąpić jedynie za zgodą Sprzedającego, wyrażoną na piśmie. Nabywca samodzielnie ocenia przydatność towarów i usług do zamierzonego przez niego celu
 7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za użycie Towaru niezgodnie ze wskazaniami Sprzedającego (Instrukcji użytkowania) lub za błędną lub niewłaściwą interpretację informacji oraz danych technicznych zawartych w ofercie, projekcie hali bądź w inny sposób przekazanych Nabywcy.
 8. Ceny podane w ogłoszeniach, reklamach czy ofertach Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 9. Ceny podane w ogłoszeniach, reklamach czy ofertach Sprzedającego są jedynie cenami orientacyjnymi. Ostateczna cena powinna zostać uzgodniona pomiędzy Sprzedającym a Nabywcą przed wydaniem towaru, w chwili składania zamówienia lub najpóźniej w chwili zawarcia pisemnej umowy.
 10. W przypadku braku ustaleń co do ceny, Sprzedający zastrzega sobie prawo fakturowania i stosowania cen obowiązujących w dniu dostawy przy uwzględnieniu aktualnych na ten dzień cenników, cen surowca, stawek celnych i podatkowych oraz ewentualnych kursów walut wg. NBP.
 11. Przedmiot umowy pozostaje własnością Sprzedającego do uiszczenia całości ceny przez Nabywcę, określonej w umowie oraz podpisania przez niego protokołu odbioru.
 12. Do obowiązków nabywcy należy:
  • bezwzględne przestrzeganie postanowień OWH
  • bezwzględne przestrzeganie postanowień Karty Gwarancyjnej
  • zapłata ceny
 13. Na Najemce hali przechodzą wszelkie niebiezpieczeństwa związane z jej uzytkowaniem.. Od wszelkich zagrożen niebezpieczenstw Najemca zobowiazany jest ubezpieczyć przedmiot najmu, w tym ubezpieczyc hale w zakresie OC.
 14. W przypadku, gdy towar jest wysyłany na adres Kupującego za pośrednictwem przewoźnika, przejście na Kupującego korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje w momencie wydania towaru Przewoźnikowi. Jeśli w momencie odbioru towaru od przewoźnika Nabywca stwierdzi istniejącą różnicę pomiędzy towarem rzeczywiście dostarczonym, a towarem określonym w dokumentach przewozowych lub też uszkodzenie towaru, powinien on natychmiast wpisać swoje zastrzeżenia do egzemplarza listu przewozowego przewoźnika. Czynności te mają na celu ustalenie zasad i zakresu ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika. Niedopełnienie przez Kupującego powyższych obowiązków oznaczać będzie jego rezygnację z przysługujących mu uprawnień z tytułu reklamacji za wady fizyczne towaru – w przypadku uszkodzeń towaru;
 15. W przypadku, gdy Nabywca odbiera towar własnym transportem, przejście na Kupującego korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje z momentem wydania mu towaru z magazynów Sprzedającego. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Kupującego winna posiadać pisemne upoważnienie wydane przez osobę upoważnioną do reprezentacji osoby Kupującego. Kupujący przy odbiorze towaru lub osoba przez niego upoważniona ma obowiązek starannego sprawdzenia stanu towaru. Szczególnie dotyczy to uszkodzeń mechanicznych lub widocznych wad. Po odbiorze towaru reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towaru i opakowania, lub innych widocznych wad nie będą uwzględniane.
 16. W przypadku, gdy Kupujący nie odbiera towaru lub odmawia jego przyjęcia w wyznaczonym terminie, Sprzedającemu przysługuje prawo umieszczenia towaru w magazynie na koszt i ryzyko Kupującego oraz żądania od niego zwrotu kosztów transportu. Jeśli opóźnienie w odbiorze towaru z magazynu Sprzedającego przekracza termin dwóch tygodni w stosunku do daty pozostawienia towaru do dyspozycji Kupującego lub Kupujący odmawia przyjęcia towaru, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub dokonania sprzedaży towaru na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego.
 17. Składając zamówienie kupujący zgodnie z Rozporządzeniem Min. Finansów z dn. 17 grudnia 2010 r., Dz.U. Nr 249, Poz. 1661, akceptuje wysyłane drogą elektroniczną faktury za towary zakupione w Das Company sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, na adres podany przez kupującego w zamówieniu.
 18. Jeżeli należność wynikająca z faktury nie została uregulowana w wyznaczonym terminie, Sprzedający będzie miał prawo domagać się według swego wyboru:
  • zapłacenia przez Kupującego odsetek za opóźnienie w wysokości odpowiadającej aktualnej stopie procentowej odsetek ustawowych,
  • natychmiastowego zapłacenia pozostałych faktur o późniejszych terminach płatności,
  • dokonania przez Kupującego zapłaty ceny przed terminem wydania towaru wynikającego z innych przyjętych już do realizacji zamówień,
  Strony mogą ustalić szczegółowe warunki rozliczeń w umowie.
 19. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji transakcji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 20. W sprawach nieuregulowanych w powyższych Warunkach Handlowych, jak i poszczególnych umowach zawieranych z Nabywcami, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.