Warunki gwarancji

WARUNKI GWARANCJI

 1. Das Company sp. z o.o. z siedzibą w 32-540 Trzebinia ul. Przemysłowa 10 NIP: 6772373649, REGON: 122795114, Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000451571, wysokość kapitału zakładowego: 1 825 000 zł (dalej jako „Das Company”) udziela na sprzedawane przez siebie towary gwarancji, na warunkach opisanych poniżej.

 2. Gwarancja na towary sprzedane przez Das Company trwa rok od dnia zakupu towaru przez nabywcę i obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.

 3. Das Company usunie ewentualną wadę fizyczną towaru, zgodnie z postanowieniami niniejszych warunków gwarancji, pod warunkiem przedstawienia faktury VAT lub paragonu na towar oraz pod warunkiem, że nie zachodzą przesłanki opisane w punkcie 9. poniżej.

 4. Celem wykonania uprawnień przysługujących z Gwarancji, nabywca powinien we własnym zakresie i na własny koszt dostarczyć wadliwy towar do siedziby Das Company, wraz z dowodem zakupu (np. kopią faktury VAT/paragonu) na towar objęty gwarancją, w oryginalnym opakowaniu i wszystkimi elementami oraz akcesoriami dołączonymi do towaru oraz pisemnym opisem zgłaszanych usterek i przyczyną ich powstania (zgłoszenie gwarancyjne). Niedochowanie tych wymagań skutkować będzie nieuwzględnieniem zgłoszenia gwarancyjnego.

 5. Das Company zobowiązuje się rozpoznać zgłoszenie gwarancyjne w terminie 5 dni i pisemnie powiadomić nabywcę o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu zgłoszenia gwarancyjnego. W przypadku uwzględnienia zgłoszenia gwarancyjnego, poinformuje także o planowanych działaniach zmierzających do usunięcia wad towaru oraz wskaże termin, do którego wada zostanie usunięta. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszenia, poinformuję nabywcę o przyczynie nieuwzględnienia zgłoszenia gwarancyjnego oraz zwróci we własnym zakresie nabywcy i na jego koszt wadliwy towar.

 6. Jeżeli wada towaru polegać będzie na braku elementów towaru, które powinien był on zawierać, Das Company dostarczy na własny koszt nabywcy brakujący(e) element (y) towaru w terminie 30 dni od daty otrzymania uwzględnionego zgłoszenia gwarancyjnego. Das Company dokona instalacji i montażu brakującego elementu w towarze wyłącznie na wyraźne żądanie nabywcy zawarte w zgłoszeniu gwarancyjnym oraz jeżeli nabywca dostarczył towar wraz ze zgłoszeniem gwarancyjnym.

 7. Jeżeli wada towaru polegać będzie na tym, że towar nie będzie posiadać właściwości o których Das Company zapewniał, lub jeżeli towar lub jego element będą uszkodzone, Das Company usunie na własny koszt i we własnym zakresie wskazane usterki w terminie 30 dni od daty otrzymania uwzględnionego zgłoszenia gwarancyjnego. Das Company ma prawo przedłużenia tego terminu do maksymalnie 60 dni od daty otrzymania uwzględnionego zgłoszenia gwarancyjnego. O przedłużeniu terminu do usunięcia wad, Das Company poinformuje nabywcę w formie pisemnej. Po usunięciu usterek, Das Company dostarczy we własnym zakresie i na własny koszt towar nabywcy. Naprawione lub wymienione na niewadliwe elementy towaru stają się własnością Das Company.

 8. W przypadku gdy usunięcie wady nie jest możliwe, Das Company wymieni wadliwy towar na egzemplarz wolny od wad w terminach wskazanych powyżej.

 9. Niniejsza gwarancja obowiązuje tylko za wady wynikłe z przyczyny tkwiącej w sprzedanym towarze i nie obejmuje uszkodzeń towaru powstałych po jego sprzedaży z innych przyczyn, w szczególności nie obowiązuje, jeżeli wady towaru powstały w wyniku:

  1. zawinionego działania nabywcy, w szczególności jeżeli wykorzystywał on towar wbrew instrukcjom użytkowania zapewnianym przez Das Company

  2. jeżeli są one następstwem zwykłego zużycia towaru lub nieprawidłowego jego przechowywania/transportu przez nabywcę

  3. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych

  4. modyfikacji, napraw, przeróbek lub zmian właściwości towaru przez nabywcę

 10. Jeżeli kupującym jest konsument, skorzystanie z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi za wady towaru. W odniesieniu do nabywców będących przedsiębiorcami, zgodnie z ogólnymi warunkami umowy dostępnymi pod adresami https://polotent.pl/warunki-handlowe oraz https://polotent.pl/regulamin, ustawowe uprawnienia z tytułu rękojmi za wady towaru są wyłączone.

 11. Das Company nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niemożności korzystania z towaru znajdującego się w naprawie, w szczególności kupujący nie ma prawa domagania się od Das Company roszczeń z tytułu utraconych korzyści.

 12. Das Company nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie postanowień niniejszej gwarancji, w szczególności niedochowania terminów wskazanych w punktach 5. – 7. powyżej, jeżeli są one następstwem działania siły wyższej, zawinionego działania kupującego lub osoby trzeciej, za którą Das Company nie ponosi odpowiedzialności lub innych nieprzewidzianych i niezależnych od Das Company okoliczności.

 13. Das Company zastrzega sobie prawo modyfikacji postanowień niniejszej gwarancji, jednakże jakiekolwiek zmiany gwarancji nie będą obowiązywać wstecz.

 14.  Kontakt z gwarantem: biuro@polotent.pl, tel. +48 12 3067780

 15. Formularz reklamacyjny znajduje się na stronie: https://reklamacje.polotent.pl/

 16. Niniejszy tekst gwarancji obowiązuje od dnia 06.04.2016