Warunki gwarancji

 1. Gwarantem jest Das Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebini, ul. Przemysłowa 10, 32-540 Trzebinia, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000451571, NIP: 6772373649, REGON: 122795114, kapitał zakładowy: 4.295.000,00 zł (zwana dalej: „Sprzedawcą”).

 2. Ze Sprzedawcą można się skontaktować za pośrednictwem:

a. poczty tradycyjnej pod adresem: Das Company sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10, 32-540 Trzebinia;

b. poczty elektronicznej (e-mail) pod adresem: biuro@polotent.pl ;

c. numeru telefonu: +48 12 3067780;

d. formularza kontaktowego dostępnego na stronach internetowych Sklepu;

e. chatu dostępnego na stronach internetowych Sklepu.

 1. Klient winien dokonywać zgłoszenia wad w ramach gwarancji za pomocą specjalnego formularza zamieszczonego na stronie internetowej https://complaints.dascompany.com/

 2. Sprzedawca udziela Klientom gwarancji na wszystkie sprzedawane przez siebie Towary na okres12 miesięcy od daty dostawy Towaru do Klienta oraz na okres 10 lat na elementy zastępcze Towarów. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.

 3. Warunkiem usunięcia przez Sprzedawcę niezgodności Towaru z umową lub wymiany wadliwego Towaru na nowy, zgodnie z postanowieniami niniejszych warunków gwarancji, jest posiadanie przez Klienta potwierdzenia zakupu Towaru.

 4. Aby zrealizować uprawnienia związane z gwarancją, Klient powinien przekazać Towar wyznaczonej przez Sprzedawcę firmie transportowej lub kurierskiej, która odbierze wadliwy Towar od Klienta oraz dostarczy go do siedziby Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy. Klient powinien:

- dołączyć do przekazywanego Towaru potwierdzenie zakupu wskazane w punkcie poprzedzającym,

- zamieścić przekazywany Towar w oryginalnym opakowaniu wraz z wszystkimi elementami oraz akcesoriami dołączonymi do Towaru oraz wydrukowaną treścią zgłoszenia gwarancyjnego przesłanego Sprzedawcy w sposób określony w pkt. 3.

Niedotrzymanie powyższych wymagań skutkować będzie nieuwzględnieniem zgłoszenia gwarancyjnego.

 1. Sprzedawca jest zobowiązany rozpoznać zgłoszenie gwarancyjne w terminie 14 dni od dostarczenia wadliwego Towaru przez Klienta i w tym samym terminie powiadomić Klienta o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu zgłoszenia gwarancyjnego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail.

 2. W przypadku uwzględnienia zgłoszenia gwarancyjnego, Sprzedawca w terminie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, poinformuje Klienta o planowanych działaniach zmierzających do usunięcia wad towaru oraz wskaże termin, do którego zostanie zrealizowana naprawa gwarancyjna.

 3. W przypadku braku uwzględnienia zgłoszenia gwarancyjnego, Sprzedawca poinformuje Klienta o przyczynie nieuwzględnienia zgłoszenia gwarancyjnego oraz zwróci Klientowi wadliwy Towar..

 4. W przypadku, gdy wada Towaru dotyczy braku elementu składowego Towaru, który powinien być dołączony zgodnie z Zamówieniem Klienta, nie jest konieczne dostarczenie wadliwego Towaru, o którym mowa w pkt. 6 niniejszych Warunków, zaś Sprzedawca:

- w przypadku braku dostarczenia Towaru przez Klienta dostarczy na własny koszt Klientowi brakujący/-e element/-y Towaru w terminie 30 dni od daty otrzymania uwzględnionego zgłoszenia gwarancyjnego,

- w przypadku dostarczenia Towaru przez Klienta do siedziby Sprzedawcy w sposób przewidziany w pkt 6, dokona instalacji i montażu brakującego elementu w Towarze wyłącznie na wyraźne żądanie Klienta zawarte w zgłoszeniu gwarancyjnym.

 1. Jeżeli wada Towaru polegać będzie na tym, że Towar nie będzie posiadać właściwości o których Sprzedawca zapewniał, lub jeżeli Towar lub jego element będą uszkodzone, Sprzedawca usunie na własny koszt i we własnym zakresie wskazane usterki w terminie 30 dni od daty otrzymania uwzględnionego zgłoszenia gwarancyjnego. Sprzedawca ma prawo przedłużenia tego terminu do maksymalnie 60 dni od daty otrzymania uwzględnionego zgłoszenia gwarancyjnego, w szczególności gdy naprawa wymaga importu części zamiennych z zagranicy lub nie będą one dostępne. O przedłużeniu terminu do usunięcia wad, Sprzedawca poinformuje Klienta w formie pisemnej lub korespondencji mailowej. Po usunięciu usterek, Sprzedawca dostarczy we własnym zakresie i na własny koszt Towar nabywcy. Naprawione lub wymienione na niewadliwe elementy Towaru stają się własnością Sprzedawcy.

 2. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe, Sprzedawca wymieni wadliwy towar na egzemplarz wolny od wad w terminach wskazanych powyżej.

 3. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie wad wynikłych z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze i nie obejmuje uszkodzeń Towaru powstałych po jego sprzedaży z innych przyczyn, w szczególności nie obowiązuje, jeżeli wady Towaru powstały w wyniku:

- zawinionego działania Klienta, w szczególności jeżeli wykorzystywał on Towar wbrew Warunkom korzystania wskazanym przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym lub postępował niezgodnie z instrukcjami dołączonymi do Towaru, np. przechowywania, konserwacji, oraz dokonywania wszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez Klienta,

- jeżeli są one następstwem zwykłego zużycia Towaru lub nieprawidłowego jego przechowywania/transportu przez Klienta,

- uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych, awarii powstałych w wyniku zjawisk losowych, takich jak: pożar, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania elektryczne, zalania, działania środków chemicznych itp.

- modyfikacji, napraw, przeróbek lub zmian właściwości Towaru przez Klienta,

- prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mają nieistotny wpływ na wartość lub działanie Towaru.

 1. Gwarancja nie obejmuje zużycia materiałów eksploatacyjnych, takich jak gumki i śruby.

 2. W przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych lub napraw poza serwisem Sprzedawcy, stwierdzenie takiej naprawy pociąga za sobą utratę gwarancji.

 3. Jeżeli Klientem jest Konsument, skorzystanie z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień przysługujących mu ze strony i na koszt Sprzedawcy z tytułu odpowiedzialności za zgodność towaru z umową sprzedaży. Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej. W odniesieniu do nabywców będących Przedsiębiorcami, zgodnie z Regulaminem Sklepu Sprzedawcy, ustawowe uprawnienia z tytułu rękojmi za wady towaru są wyłączone.

 4. Sprzedawca nie odpowiada wobec Przedsiębiorców za szkody powstałe w wyniku niemożności korzystania z Towaru znajdującego się w naprawie, w szczególności Klient będący Przedsiębiorcą nie ma prawa w ramach gwarancji domagania się od Sprzedawcy roszczeń z tytułu utraconych korzyści.

 5. Sprzedawca może uchylić się od dotrzymania terminu napraw, jeżeli zaistnieją zakłócenia w działalności jego firmy, spowodowane nieprzewidzianymi okolicznościami, na które firma nie ma wpływu - okoliczności w charakterze siły wyższej, np.: strajk generalny, regulacje, działania, restrykcje lub brak działań rządu, trzęsienie ziemi, powodzie, epidemie i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, których Sprzedawca nie może przezwyciężyć, a których ponadto nie przewidział i nie mógł przewidzieć, i które są zewnętrzne w stosunku do Sprzedawcy i jego działalności.

 6. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Sprzedawca dostarczył Klientowi zamiast Towaru wadliwego Towar wolny od wad albo dokonał istotnych napraw Towaru objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Towaru wolnego od wad lub zwrócenia Towaru naprawionego. Jeżeli Sprzedawca wymienił jedynie część Towaru, wskazany powyżej bieg terminu na nowo stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

 7. Okres gwarancji ulega automatycznemu przedłużeniu o okres zgłoszenia i naprawy Towaru przez Sprzedawcę. Datę i naprawę potwierdza protokołem po naprawie, właściciel Towaru.

 8. Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe bezpłatnie po upływie daty ważności gwarancji, naprawa może być wykonana tylko za odpłatnością. W przypadku, gdy dana wada Towaru nie podlega niniejszej gwarancji, Sprzedawca może osobno wycenić naprawę takiej wady.

 9. Towary przed naprawą powinny być oczyszczone przez Klienta.

 10. Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności opisanych w Warunkach korzystania oraz instrukcjach dołączonych do Towarów, do których to czynności zobowiązany jest Klient we własnym zakresie i na własny koszt, w ramach konserwacji.

 11. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo modyfikacji postanowień niniejszej gwarancji, jednakże jakiekolwiek zmiany gwarancji nie będą obowiązywać wstecz.